info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOVAG MOTOR

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • motorfiets: de motorfiets of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;
 • huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 • verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
 • schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: - beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van de motorfiets of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de motorfiets of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de motorfiets en de derving van huurinkomsten. - met of door de motorfiets aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de motorfiets jegens derden aansprakelijk is.
 • bestuurder: de feitelijk bestuurder van de motorfiets.
 • huursom: het door huurder te betalen totaalbedrag.
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van motorfietsen, inclusief eventuele accessoires die tussen de verhuurder en huurder worden gesloten. Voor accessoires is huurder volledig aansprakelijk.

Artikel 2: Het aanbod
1. De verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behoudens het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de kostenelementen inclusief de hoogte van het eigen risico, de eventuele verlaging van het eigen risico en de eventuele waarborgsom. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de (potentiële) huurder mogelijk te maken. 
4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidsstelling.
6. Het aanbod gaat redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom wordt vooraf overeengekomen. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De (potentiële) huurder heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
4.Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld.
5.Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de motorfiets verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
6. Kosten die niet uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht de motorfiets uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen.
2. de motorfiets mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van de motorfiets binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend. Indien de motorfiets eerder eerder wordt teruggebracht, heeft huurder geen recht op restitutie van de huursom.
4. Indien de motorfiets niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de motorfiets onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de motorfiets weer in het bezit is van verhuurder.
4. Indien huurder de motorfiets niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder de volledige daghuurprijs in rekening te brengen voor elke dag waarmee de huurperiode wordt overschreden. Tevens is de verhuurder gerechtigd de daghuurprijs te verhogen met € 25,- per dag voor elke dag waarmee de huurperiode wordt overschreden, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade, tenzij het feitelijk blijvend onmogelijk is om de motorfiets te retourneren.

Artikel 6: Annulering
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: bij annuleren tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 25% van de huursom; bij annuleren tot de 2e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom; bij annulering tot de 1e dag (exclusief) voor de dag van verhuur en bij annulering op de dag van verhuur of later: 100% van de huursom.
2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7: Betaling
1. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van de huursom en een waarborgsom worden verlangd.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra de motorfiets is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra genoegzaam duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan de motorfiets, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
3. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom bij aanvang van de huurperiode te geschieden. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval onredelijk zouden zijn: 
 •  44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt.
 • € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer dan € 5.000,-;
 • € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5.000,- maar niet meer dan € 10.000,-;
 • € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet meer dan € 20.000,-; 
 • € 1.158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-.

Artikel 8: Verplichtingen huurder
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de motorfiets om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de motorfiets overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden de motorfiets te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor de motorfiets niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
2. Huurder is gehouden de motorfiets in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Huurder is gehouden de lading van de motorfiets op zorgvuldige wijze te borgen.
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen de motorfiets besturen. Het is huurder niet toegestaan de motorfiets ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen de motorfiets bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is
5. Het is huurder niet toegestaan de motorfiets opnieuw te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan de motorfiets te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling, of met de motorfiets wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
7. Het is huurder niet toegestaan de motorfiets buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de motorfiets, is het huurder niet toegestaan de motorfiets te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagier en andere gebruikers van de motorfiets en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij de motorfiets behorende sleutels en de bij de motorfiets behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

Artikel 9: Instructies voor de huurder
1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om de motorfiets voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten de motorfiets voor regulier onderhoud aan te bieden.
2. Huurder is gehouden de motorfiets schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (incl. BTW). Huurder levert de motorfiets met een volledig afgetankte brandstoftank bij de verhuurder in.
3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor de motorfiets geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.
4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de motorfiets toegebracht of vermissing van de motorfiets is huurder verplicht: - hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; - de instructies van verhuurder op te volgen; - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; -de motorfiets niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: - melding te doen bij de politie ter plaatse; - zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de motorfiets en toe te zien op de nakoming daarvan.
7. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: - verstoring van de werking van de kilometerteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring; - het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de motorfiets ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; - defect raken van de motorfiets; - vermissing van of anderszins verlies van de macht over de motorfiets, onderdelen en toebehoren daarvan; - beslaglegging op de motorfiets; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de motorfiets heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder
1. De verhuurder levert de motorfiets schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2. Verhuurder stelt tezamen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan de motorfiets bevindt, wordt aangegeven.
3. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
4. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er bij de motorfiets een Nederlandstalige instructie verstrekt wordt, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
5. Verhuurder vermeldt op welk niveau het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
6. In geval van pech dient huurder contact op te nemen met verhuurder zodat besproken kan worden hoe de pech verholpen kan worden en voor wiens rekening dit gebeurt.
7. Verhuurder inspecteert de motorfiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1.Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is huurder in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. In geval de schade kan worden verhaald op een derde, wordt het eigen risico geretourneerd aan huurder. In geval van overmacht, heeft huurder geen recht op retournering van het eigen risico.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door de motorfiets aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de motorfiets jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in dit lid slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAMverzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
3. Indien de motorfiets met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder , blijft huurder aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de motorfiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. De aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het eigen risico, tenzij er sprake is van handelen of nalaten in strijd met artikel 8. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties de motorfiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
4. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9, is huurder volledig aansprakelijk indien hij zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt. In dat geval is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
5. In geval van schade aan de motorfiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de motorfiets voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is. In geval huurder de motorfiets niet kan retourneren wegens redenen die niet in de risicosfeer van verhuurder liggen, dient huurder de motorfiets op eigen kosten te repatriëren.
6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van de motorfiets, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12: Gebreken aan de motorfiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
2.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek aan de motorfiets voor zover de benadeelde recht kan doen gelden op uitkering krachtens verzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde. Dit geldt niet indien verhuurder het gebrek kende of behoorde te kennen of indien verhuurder ter zake van het gebrek opzet of grove schuld is te verwijten. 

Artikel 13: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van de motorfiets van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (incl. BTW). Verhuurder dient de schade zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (incl. BTW).

Artikel 14: Beslag op de motorfiets
1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de motorfiets blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de motorfiets vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15: Ontbinding van de huur
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de motorfiets te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten schaden en rente, indien huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, of indien verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de motorfiets te doen stellen.
3. Indien huurder overlijdt nog voordat de huurovereenkomst aanvangt, zal de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden worden beschouwd.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 16: Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder zo spoedig mogelijk nadat huurder de tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.
2. Indien de klachtafhandeling door verhuurder niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat, kan huurder zijn klacht voorleggen aan het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik (telnr. 0900 2692268 (35 eurocent per minuut)), indien het gaat over een klacht over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden ten opzichte van de verhuurder die lid is van BOVAG Motorbedrijven. Dit bureau zal in de klacht bemiddelen en trachten de klacht in der minne op te lossen volgens een reglement dat partijen vooraf ter kennis wordt gebracht.

Artikel 17: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Deze algemene voorwaarden zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering motor d.d. 18 maart 2009 gehouden bij BOVAG te Bunnik
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.